Spółdzielnia energetyczna

Korzyści dla społeczności lokalnych

 • poprawa sytuacji finansowej członków spółdzielni i ich rodzin,
 • poprawa jakości życia gospodarstw domowych,
 • budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego,
 • tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu,
 • poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu
 • nowe szanse dla rolnictwa,

Społeczność lokalna

Aktualności

Data dodania: 2023-09-02
KOWR zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania i funkcjonowania Spółdzielni Energetycznych - 20, 27 września, 10 października, 7 listopada
Data dodania: 2023-08-02
Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej
Data dodania: 2023-08-02
Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej
Data dodania: 2022-12-02
Spółdzielnie energetyczne - prace zespołu eksperckiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem naszego przedstawiciela

Czy chcesz...?

 • zapewnić sobie stabilne dostawy energii elektrycznej z Twoim udziałem?
 • zapewnić sobie stabilne dochody  na przyszłość, o których to Ty współdecydujesz?
 • współtworzyć  potencjał energetyczny swojego regionu?
 • tworzyć lokalne projekty wspierające rolnictwo w oparciu o czystą, odnawialną energię?
 • współtworzyć lokalną społeczność aktywną gospodarczo?

Inicjator ruchu na rzecz spółdzielni energetycznych

O potrzebie powstania spółdzielni energetycznych oraz lokalnych struktur energetycznych mówił już prof. Krzysztof Żmijewski podkreślając, że mogą być one:  

 • sposobem na zażegnanie problemu związanego z niedoborem energii (szansa szczególnie dla obszarów wiejskich oraz wiejsko-miejskich)
 • ważnym elementem szeroko rozumianej energetyki rozproszonej
 • optymalnym narzędziem wykorzystania lokalnej infrastruktury energetycznej i okołoenergetycznej
 • niedrogim źródłem dostaw energii i gwarantem ograniczenia przerw w jej wahań i dostawach

Antidotum na braki energii?
Prof. Żmijewski proponuje ideę spółdzielni energetycznych
.

Dołącz do nas

Zespół

 • dr Grzegorz Maśloch – Kierownik Projektu (Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego/SGH w Warszawie)
 • mgr Rafał Czaja – Koordynator ds. współpracy z administracją publiczną (Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

O projekcie

Projekt realizowany wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, a jego celem jest określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce oraz zdiagnozowanie „wąskich gardeł” które mogą wystąpić w procesie tworzenia spółdzielni energetycznych. Niezbędnym elementem będzie zbadanie oczekiwań i regionalnego potencjału oraz gotowość samorządów gminnych do partycypacji organizacyjnej i promocyjnej w procesie powstawania na ich terenie spółdzielni energetycznych.

Dowiedz się więcej

Patroni

„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania  społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”

Ministerstwo RolnictwaMinisterstwo Klimatu

Rys historyczny spółdzielni w Polsce

Za początek polskiej spółdzielczości uznaje się dzień 11 kwietnia 1816 r., wówczas to Stanisław Staszic podpisał statut Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Inicjatywa Staszica nazwana została po prostu Towarzystwem, a przedsięwzięcie posiadało wiele cech przypisywanych później „właściwym spółdzielniom”.

Cechy te to: łączenie funkcji społecznych z działalnością gospodarczą, struktury samorządowe, samopomoc, solidarność członków, prowadzenie działań opiekuńczych oraz edukacyjnych. Staszic swoim Towarzystwem wyprzedził o niemal 30 lat powołanie w 1844 roku Roczdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów uznawanego powszechnie za pierwszą na świecie spółdzielnię, a o 45 lat powstanie Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców miasta Poznania uważanego za pierwszą spółdzielnię na ziemiach polskich. Na ziemiach polskich (pod Zaborami) spółdzielczość rozwijała się, działając w ramach regulacji prawnych państw zaborczych, a do najbardziej prężnie funkcjonujących ówcześnie spółdzielni należały: Wielkopolskie banki ludowe od 1861 r., Spółdzielnie spożywców w Królestwie od 1869 r., Galicyjskie Kasy Stefczyka od 1891 r. Do ruchu spółdzielczego włączali się najwybitniejsi działacze społeczni i gospodarczy oraz środowiska inteligenckie.

W II RP kluczowym aktem prawnym umożliwiającym rozwój spółdzielni była Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, uważaną ówcześnie za jedną z najbardziej postępowych w Europie. Po 1945 r. warunki funkcjonowania spółdzielczości podporządkowano ówczesnej polityce państwa.  Po zmianie ustrojowej lat 90-tych spółdzielczość zaczyna wracać na dawne tory.

Regulacje prawne

Spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej;”.

Szczegółowe regulacje zawarte są w poniższych aktach prawnych: