Spółdzielnia energetyczna

Lokalna energia
dla lokalnych potrzeb

Strona główna

Korzyści

dla społeczności lokalnych

 

 

 • poprawa sytuacji finansowej członków spółdzielni i ich rodzin

 • poprawa jakości życia gospodarstw domowych

 • budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych

 • poprawa jakości środowiska naturalnego

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

 • tworzenie nowych usług i miejsc pracy na poziomie lokalnym

 • nowe szanse dla rozwoju rolnictwa

 • poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej regionu

Aktualności

Jeżeli chcesz...

1.

zapewnić sobie stabilne dostawy energii elektrycznej z Twoim udziałem,

2.

zapewnić sobie stabilne dochody na przyszłość, o których współdecydujesz,

3.

współtworzyć potencjał energetyczny swojego regionu,

4.

tworzyć projekty wspierające rolnictwo w oparciu o czystą energię,

5.

współtworzyć lokalną społeczność aktywną gospodarczo,

O projekcie

Projekt realizowany wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, a jego celem jest określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce oraz zdiagnozowanie „wąskich gardeł” które mogą wystąpić w procesie tworzenia spółdzielni energetycznych. Niezbędnym elementem będzie zbadanie oczekiwań i regionalnego potencjału oraz gotowość samorządów gminnych do partycypacji organizacyjnej i promocyjnej w procesie powstawania na ich terenie spółdzielni energetycznych.

Dowiedz się więcej

Krzysztof Żmijewski

prof. K. Żmijewski

inicjator ruchu na rzecz
spółdzielni energetycznych

 

O potrzebie powstania spółdzielni energetycznych oraz lokalnych struktur energetycznych mówił już prof. Krzysztof Żmijewski podkreślając, że mogą być one:

 • sposobem na zażegnanie problemu związanego z niedoborem energii (szansa szczególnie dla obszarów wiejskich oraz wiejsko-miejskich)
 • ważnym elementem szeroko rozumianej energetyki rozproszonej
 • optymalnym narzędziem wykorzystania lokalnej infrastruktury energetycznej i okołoenergetycznej
 • niedrogim źródłem dostaw energii i gwarantem ograniczenia przerw w jej wahań i dostawach

 

Nasz zespół

dr
Grzegorz Maśloch
Kierownik Projektu
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
mgr
Rafał Czaja
Koordynator ds. współpracy z administracją publiczną
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
mgr
Tomasz Marzec
ekspert w zakresie spółdzielni energetycznych i OZE na obszarach wiejskich
Arkadiusz Mikołajczyk
Audytor, ekspert Stowarzyszenia w zakresie efektywności energetycznej
Marcin Martynowski
Wieloletni ekspert zaangażowany w procesy spółdzielcze

Regulacje prawne

Spółdzielnia energetyczna:

Spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej;”.

Regulacje w aktach prawnych:

 • Ustawa
  prawo spółdzielcze

  Ustawa prawo spółdzielcze

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Coin

Rys historyczny

Za początek polskiej spółdzielczości uznaje się dzień 11 kwietnia 1816 r., wówczas to Stanisław Staszic podpisał statut Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Inicjatywa Staszica nazwana została po prostu Towarzystwem, a przedsięwzięcie posiadało wiele cech przypisywanych później „właściwym spółdzielniom”.

Cechy te to: łączenie funkcji społecznych z działalnością gospodarczą, struktury samorządowe, samopomoc, solidarność członków, prowadzenie działań opiekuńczych oraz edukacyjnych. Staszic swoim Towarzystwem wyprzedził o niemal 30 lat powołanie w 1844 roku Roczdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów uznawanego powszechnie za pierwszą na świecie spółdzielnię, a o 45 lat powstanie Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców miasta Poznania uważanego za pierwszą spółdzielnię na ziemiach polskich. Na ziemiach polskich (pod Zaborami) spółdzielczość rozwijała się, działając w ramach regulacji prawnych państw zaborczych, a do najbardziej prężnie funkcjonujących ówcześnie spółdzielni należały: Wielkopolskie banki ludowe od 1861 r., Spółdzielnie spożywców w Królestwie od 1869 r., Galicyjskie Kasy Stefczyka od 1891 r. Do ruchu spółdzielczego włączali się najwybitniejsi działacze społeczni i gospodarczy oraz środowiska inteligenckie.

W II RP kluczowym aktem prawnym umożliwiającym rozwój spółdzielni była Ustawa z dnia 29.10.1920 r. o spółdzielniach, uważaną ówcześnie za jedną z najbardziej postępowych w Europie. Po 1945 r. warunki funkcjonowania spółdzielczości podporządkowano ówczesnej polityce państwa. Po zmianie ustrojowej lat 90-tych spółdzielczość zaczyna wracać na dawne tory.